Friday, July 10, 2015

Stå själv, eller fall tillsammans

"Vem är det som står kvar? LOK står när de andra faller!" Så sjöng LOK i låten från 1998. En klassiker! I en religiös kontext så är frågan högst väsentlig: Vem är det som står kvar när de andra faller? Min tes är att om vi inte inser att vi måste stå på våra egna ben kommer vi fall tillsammans med de som förlitar sig på styrkan hos människorna omkring dem.

Detta inlägg hette ursprungligen "Sanningen i vårt hjärta" och får väl vara det korta svaret på frågan. Men låt mig ta dig med genom spännande citat, mina tankar och intressanta skriftställen på vägen dit.

"All makt åt [internet], vår befriare!"

Internet är bra. Och det är dåligt. En sak internet gör, om det ges möjlighet därtill, är att utmana din världsbild. Du är, så att säga, dig inte lik efter att internet är klar med dig. Givetvis är detta både på gott och ont. Det jag har sett är att andra människor är lika säkra på sin tro som du är på din, och de hänvisar till samma process av andlig bekräftelse genom studier, begrundan och bön. Den direkta innebörden av detta är för mig att det inte gå att lita på någon annan människa. Detta är ingen originell tanke, eller något som är i strid med kyrkans lära. I själva verket så tycker jag att den tanken är en av grundbultarna i det som kallas "mormonism".

Äldste Charles W. Penrose uttryckte sig på följande sätt i ett tal den 7 februari 1892 i tabernaklet i Salt Lake City.
Äldste Charles W. Penrose
President Wilford Woodruff is a man of wisdom and experience and we respect and venerate him; but we do not believe his personal views or utterances are revelations from God; and when ”Thus saith the Lord” comes from him, the Saints investigate it; they do not shut their eyes and take it down like a pill. When he brings forth light they want to comprehend it. Light, truth, intelligence, wisdom, progress, growth all the time - that is ”Mormonism” - to grow in grace and the knowledge of the truth. […] The Latter-day Saints are not blindly led by leaders or blindly directed by priests; but every man can receive the divine testimony in his own heart and be a priest in his own house. – Millenial Star 54:191
Detta är ett fantastiskt citat. Eftersom jag skulle vilja stryka under varje ord har jag valt att inte stryka under något. Läs citatet en gång till. Mormonism är att vilja förstå ljus och att växa i nåd och kunskap om sanningen. Fantastiskt. Vidare uppmanas var man att vara en präst i sitt eget hus. Detta korrelerar väl med Moses beklagan "om ändå hela Herrens folk vore profeter!" (4 Mos. 11:29)

Syftet (ett av dem) med mormonismen är att varje man och kvinna ska kunna vara en "profet" i sitt eget liv och för de som han eller hon ansvarar för. 


Utan vad kommer du inte kunna stå?


Äldste Heber C. Kimball svarade klart och tydligt på denna fråga.

The time will come when no man nor woman will be able to endure on borrowed light. Each will have to be guided by the light within himself. If you do not have it, how can you stand? (Hebrew C. Kimball i Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 3d. ed., Salt Lake City: Bookcraft, 1945, pp. 449–50.)
Ljuset inom oss själva. Ljuset inom oss själva. Tankarna går till de tio jungfrurna. För dem var det smärtsamt tydligt att var och en behövde se om sin egen lampa och tillgång till olja. Det var ingen lag-, familje-, församlings- eller kyrkinsats. Alla behöver ha sitt eget ljus.

Hur får man då detta ljus inom sig själv?


I en uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i mars 1831 sa Jesus följande.

Ty de som är visa och har tagit emot sanningen samt tagit den Helige Anden till sin vägledare och inte har låtit sig bedragas — sannerligen säger jag er: De skall inte huggas ned och kastas i elden, utan de skall uthärda den dagen. (LoF 45:57)
Hur undviker man att bli bedragen då? Jesus har svar på det också.
Ty i de dagarna skall det även uppstå falska kristusgestalter och falska profeter som skall visa stora tecken och under för att om möjligt bedra även de verkligt utvalda, de som är utvalda enligt förbundet. Och den som bevarar [treasureth up] mitt ord skall inte bli bedragen, ty Människosonen skall komma och han skall sända ut sina änglar framför sig med basunens starka ljud, och de skall samla återstoden av hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. (JSÖ Matt. 24:22, 37)
Så, bevara Jesu ord så blir du inte bedragen. Om du kombinerar detta med att vara vis och ta emot sanningen och den Helige Anden som din vägledare, ja, då är du rätt ute och, vågar jag säga, full av ljus inom dig. (Kolla in LoF 93:36, 37, 39, 40, 42 för verser om ljus och sanning - de går liksom hand i hand).

Sanningen skriven i vårt hjärta


Vi behöver ha sanningen i våra sinnen, men framförallt i hjärtat där endast Guds ande kan komma åt att skriva.

[Skrivet] inte med bläck utan med den levande Gudens ande,
inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. (2 Kor. 3:3)
Min son, håll fast vid mina ordoch bevara mina bud inom dig, i ditt hjärta.Håll mina bud så får du leva, ett långt liv till hög ålder i frid och välgång.Bevara min lära som din ögonsten. Låt godhet och sanning förbli hos dig.Bind dem om dina fingrar, kring din hals ochskriv dem på ditt hjärtas tavla. (Ordsp. 3:1-3; 7:1-3)
Jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda:
Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”,
ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. (Jer. 31:33)
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. (Hes. 36:26-28)
Vi behöver alla lära känna Herren. Hans relation till dig och till mig ser inte likadana ut, för vi är två olika personer med olika behov, svagheter, styrkor, tro och ödmjukhet.

Som avslutande läsning kan jag rekommendera detta blogginlägg som berör det faktum att resan tillbaka till Gud är vår egen att göra. 

1 comment:

  1. Another interesting and thought provoking read. You are becoming very prolific.

    ReplyDelete