Tuesday, July 7, 2015

Pinnens båda ändar

Underrubriken till detta inlägg är: 

Mormons bok och sanningsanspråk

Missionärer, och medlemmar i kyrkan, som använder "Predika mitt evangelium" (PME) som Mormons bok"(s. 108-109).
referensmaterial för hur missionsarbete ska göras, kan läsa följande i kap. 5 "Vad är syftet med
Många människor kommer inte att tro på allting du undervisar om. President Ezra Taft Benson lärde hur Mormons bok kan bli ditt viktigaste hjälpmedel när du ska handskas med sådana situationer.  
”Vi ska använda Mormons bok när vi handskas med invändningar mot kyrkan ... Alla invändningar, vare sig de gäller abort, månggifte, sjunde dagen som sabbat och så vidare beror i grunden på om Joseph och hans efterföljare var och är Guds profeter som erhåller gudomlig uppenbarelse ... Den enda fråga som motståndaren själv måste finna svaret på är om Mormons bok är sann. För om Mormons bok är sann då är Jesus verkligen Kristus, Joseph Smith var hans profet, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sann och leds i dag av en profet som får uppenbarelser. Vår främsta uppgift är att förkunna evangeliet och att göra det på ett effektivt sätt. Vi har ingen skyldighet att besvara varje invändning. Varje människa ställs till sist mot trons vägg, och där måste hon ta ställning.” (A Witness and a Warning, s 4–5; Nordstjärnan, maj 1988, s 3–6) 
Det kan till exempel hända att uppriktiga undersökare har invändningar mot det du lärt dem om visdomsordet. Hjälp dem inse att den egentliga frågan för dem är om Joseph Smith talade som Guds profet när denna befallning förnyades i denna tidsutdelning. Du kan till exempel säga: ”För att tro på denna lära krävs en övertygelse om att denna befallning kom till oss genom uppenbarelse från Gud till profeten Joseph Smith. Sättet att få veta att Joseph Smith är en Guds profet är att läsa och fråga Gud om Mormons bok är sann.”  
Undersökarna måste själva klara ut det som de har problem med eller invändningarmot. Du kan vara till hjälp genom att hjälpa dem inrikta sig på vad som stärker deras tro på Jesus Kristus, det vill säga läsa Mormons bok och fråga Gud om den är sann. När de stärker sitt vittnesbörd om återställelsen får de styrka att övervinna sina invändningar och annat som bekymrar dem.  
När du besvarar dessa frågor, kom då ihåg att vår kunskap kommer från nutida profeter — Joseph Smith och hans efterträdare — vilka får direkt uppenbarelse av Gud. Den första fråga en undersökare måste ställa sig är därför om Joseph Smith var en profet, och han eller hon kan få svar på den frågan genom att be och läsa Mormons bok.
Jag håller inte alls med om detta. Men, säger vän av ordning då, om man tar upp ena änden av en pinne tar man även upp andra änden. Det stämmer, säger jag, såvida inte pinnen är väldigt lång och du kan hålla ena änden i handen samtidigt som den andra fortfarande vilar på marken. Utan att gå närmare in på det så vill jag säga följande som en förklaring.

Men innan det måste jag säga (kanske som en spoiler (ALERT!)) att sannheten i Mormons bok inte på något sätt innebär att "Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sann och leds i dag av en profet som får uppenbarelser." Om kyrkan leds av en profet i dag måste helt och hållet avgöras mot bakgrund av den frukt "profeten" uppvisar.

Bortdribblad av inledningen till Mormons bok

Inledningen till Mormons bok skrevs av Bruce R. McConkie och lades till under 1981. I den kan vi läsa följande.
Vi inbjuder alla människor överallt att läsa Mormons bok, att i sitt hjärta begrunda det budskap den innehåller och sedan fråga Gud, den evige Fadern, i Kristi namn om boken är sann. De som följer denna väg och frågar i tro får ett vittnesbörd om dess sannhet och gudomlighet genom den Helige Andens kraft (se Moroni 10:3–5). 
De som får detta gudomliga vittnesbörd av den Helige Anden kommer också genom samma kraft att veta att Jesus Kristus är världens Frälsare, att Joseph Smith är hans uppenbarare och profet i dessa sista dagar samt att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Herrens rike, än en gång grundat på jorden som förberedelse för Messias andra ankomst.

"Du har fel! Det står rakt upp och ner att om Mormons bok är sann är allt annat sant!"
"Nja,"säger jag, "inte om man läser vad som faktiskt står."

Och just här har vi en stor utmaning. Det är svårt att diskutera sakligt med människor som inte utgår från vad en text faktiskt säger, utan från deras fördom om vad den säger, eller borde säga.

Texten säger; "genom samma kraft" som vi fick en övertygelse om att Mormons bok är av gudomligt ursprung kan vi veta att Jesus är Kristus, Joseph hans profet samt att kyrkan är Guds rike. Det står inte att vi, genom att veta att Mormons bok är "sann", vet allt det andra. Sannolikheten att det andra är sant kanske ökar och vi kan ge "the benefit of the doubt" om vi vet att Mormons bok är "sann", men vi måste fortfarande söka bekräftelse från Gud.

De två ändarna

Om vi har tagit upp en pinne vars ena ände heter "Mormons bok är av gudomligt ursprung", vad heter då den andra änden? Enligt mig finns det mycket den inte heter, men för att inte belasta detta inlägg med för mycket text så menar jag, i korthet, att den heter "Joseph Smith var ett redskap i Guds hand när han frambringade Mormons bok."

Precis som noterats ovan finns det anledning att anta att Joseph även kan ha varit ett redskap i Guds hand att frambringa andra uppenbarelser, kunskap, tempelförordningar, kyrka osv. osv. Men, det är helt andra pinnar och måste tas upp var och en för sig. I tro (belief) kan det dock vara helt rätt att i en övergångsfas utgå från att de stämmer (och Jesus säger ju att vi ska pröva hans ord, Joh. 7:17). Vi kan dock inte stanna där. För kraften i ett antagande är begränsad. Därefter måste vi röra oss mot riktig tro (faith). Dock är det så att riktig tro alltid är centrerad i Gud och Jesus. Tro på att "kyrkan är sann" är inte riktig tro, det är ett försanthållande som rör fakta och inte något som är andligt.

Misstaget som ofta upprepar sig

Många medlemmar i kyrkan köper okritiskt allt som kommer från en ledare, som tror att alla ledare för kyrkan som suttit på "Josephs säte" har varit profeter på samma sätt som han, som tror att allt som kommer från SLC är frukten av uppenbarelse och Guds vilja och att det är nödvändigt för vår frälsning att följa det, även om det kanske går emot sunt förnuft, skriften eller den helige Andens maningar till oss.

De har ett "allt-eller-inget"-, "vitt-eller-svart"-, "på-eller-av"-förhållande till kyrkan. Otvivelaktigt finns det vissa fördelar med ett sådant förhållningssätt (lugn och stillhet i båten, t.ex.). Det finns dock andligt fatala nackdelar.

Ibland händer det att en medlem upplever att bubblan börjar spricka, den fina fasaden krackelera och allt som tidigare var självklart och helt vitt faktiskt är allt från svartaste svart till olika nyanser av grått. Om något är falskt, då blir lätt allt falskt. De lämnar i missmod och ilska, bärandes inombords en känsla över att ha blivit bedragna och lurade.

Väl utanför kyrkan har de kvar sitt "allt-eller-inget"-, "svart-eller-vitt"-, "av-eller-på"-förhållande. Fast där allt tidigare var allt, vitt och på är det nu av, svart och inget. De tycker, och pekar på det ena dokumentet efter det andra, att Joseph var en fullskalig lurendrejare som inte gjorde något gott (ja, jag generaliserar! Men det gör du också, skulle jag tro. Så om du låter mig, för pedagogisk effekt, generalisera, så får du samma privilegium av mig på din blogg. Ok?!). Detta är givetvis inte sant. Joseph gjorde så klart mycket gott. Och han gjorde misstag. Detta gäller för alla historiska figurer. Att säga något annat är naivt och enögt.

Så, det misstaget som ledde dem ut ur kyrkan upprepar de igen. Jag skulle i stället rekommendera ett balanserat förhållningssätt. Hur det ser ut för dig kan jag dock inte svara på. För mig står det dock klart att du måste vara villig att tänka själv. Tänk! Och lyssna på allt och håll fast vid det goda. Gud vill ge dig ljus och sanning. Lita på det. Och var ödmjuk.

Avslutning

Mormons bok är av gudomligt ursprung och den är relevant för min resa till Jesu och Faderns närhet (dvs. frälsning). Det tror jag. Resten då? Ja, det får stå för sig. Kanske hinner vi dit i ett annat inlägg.
______________

Är jag ute och cyklar? Säg till i så fall.

No comments:

Post a Comment