Wednesday, June 3, 2015

"Vakna till medvetande om ert hemska tillstånd" (Eth. 8)

Jareds bror var tveksamt inställd till sitt folks begäran om att få en kung. "Sådant leder förvisso till fångenskap" sa han (Eth. 6:23). Därefter följer en kortfattad redogörelse över de kungar som kom och gick och uppfyllde Jareds brors ord.

Eftersom Mormons bok är skriven för oss frågar jag mig, varför har Moroni valt att ta med dessa berättelser och bara nämna dem i förbifarten? Moroni svarar själv på frågan.

I Eth. 8 läser vi om en kvinna som var en bidragande orsak till att det bildades hemliga sammansvärjningar i landet (se v. 7-18). Moroni kommenterar på detta enligt följande.
Ty Herren verkar inte i hemliga sammansvärjningar, och inte heller vill han att människan utgjuter blod, utan har i alla avseenden förbjudit det ända sedan människans begynnelse. Och nu beskriver jag, Moroni, inte deras eders och sammansvärjningars natur, ty det har tillkännagjorts för mig att de finns bland alla folk och att de finns bland lamaniterna. Och de har orsakat detta folks undergång, om vilket jag nu talar, och likaså Nephis folks undergång. Och varje nation som stöder sådana hemliga sammansvärjningar för att nå makt och vinning så att de sprids över nationen, se, de skall förgås. Ty Herren skall inte tillåta att hans heligas blod, som de utgjuter, alltid skall ropa till honom ur jorden om hämnd över dem utan att hämnas dem. - Eth. 8:18-22

Moroni förklarar sedan varför han skrivit historien om Jareds folk.
Därför, o ni icke-judar, är det enligt Guds visdom att dessa ting visas för er, så att ni därigenom kan omvända er från era synder och inte låta dessa mordiska sammansvärjningar, som stiftas för att nå makt och vinning, få övertaget över er — och verket, ja, förödelsens verk drabba er. Ja, den evige Gudens rättvisas svärd skall drabba er till ert fördärv och er undergång om ni tillåter att sådant förekommer. Därför befaller Herren er att ni, när ni ser sådant uppkomma ibland er, skall vakna till medvetande om ert hemska tillstånd som följd av den hemliga sammansvärjning som skall finnas bland er. Annars, ve den för deras blods skull som blivit dräpta, ty de ropar ur stoftet om hämnd över den och likaså över dem som stiftat den. Ty det skall ske att den som stiftar den försöker omintetgöra alla länders, nationers och rikens frihet. Och den åstadkommer alla människors undergång eftersom den är stiftad av djävulen som är alla lögners fader, ja, samme lögnare som bedrog våra första föräldrar, ja, samme lögnare som har fått människan att begå mord från begynnelsen och som har förhärdat människornas hjärtan så att de har mördat profeterna och stenat dem och drivit bort dem från begynnelsen. Därför är jag, Moroni, befalld att skriva detta så att ondskan kan drivas bort och så att den tid kan komma då Satan inte har någon makt över människobarnens hjärtan, utan de kan förmås att ständigt göra gott, så att de kan komma till all rättfärdighets källa och bli frälsta. Eth. 8:22-26
Moroni blev befalld att skriva det han skrev, och han gjorde det för att visa oss den ondska som finns i de hemliga sammansvärjningarna och den risk vi löper genom att inte vakna till medvetande om vårt hemska tillstånd som följd av att dessa sammansvärjningar finns bland oss.

Vilka är då dessa hemliga sammansvärjningar? Det finns mycket skrivet om detta (det är bara att googla "secret combinations"), och jag kommer inte svara på frågan. Inte för att svaret inte är viktigt utan för att vi, var och en, är uppmanade att vakna till medvetande om vårt, dvs. ditt och mitt, hemska tillstånd. Som en följd av att vi vaknar till medvetande kan ondskan drivas bort. Först tänkte jag skriva att "vi kan driva bort ondskan", men det är faktiskt inte vad Moroni skriver. Jag tror att Herren driver bort ondskan från oss eftersom våra ögon är fästa på Guds är, våra sinnen fyllda med hans ljus och våra hjärtan fästa vid hans kärlek.

No comments:

Post a Comment