Saturday, May 30, 2015

"Lika lätt som en fågel på vattnet" (Eth. 2)

En gång läste jag berättelsen om Jareds bror med nya ögon. Jag såg en symbolik som tidigare hade undgått mig. Berättelsen fick ett liv, för jag insåg att den handlade om mitt. Jag läste, drog streck, ringade in, korshänvisade och gladdes åt den upptäckt jag gjort. I detta inlägg ska jag försöka förmedla vad jag hittade den dagen.
Uppslaget Eth. 2:15-3:6, s. 560-561

Herren mötte Jareds bror och hans vänner i dalen norrut och ledde dem "ända fram till det stora hav som skiljer länderna åt." (Eth. 2:13) Där kom de att bo, i tält på havsstranden, i fyra år. Efter denna period (eller efter ytterligare fyra år, för så skulle man också kunna läsa det) blev Jareds bror tuktad av Herren för att han inte hade kommit ihåg att åkalla Herrens namn.

Hur kom det sig att Jareds broder, som hade bett i tro och fått den tron bekräftad, inte bad på fyra år? Och hur kommer det sig att Jared inte bad sin bror att be om mer vägledning från Herren. Trodde Jared att de var framme vid det utvalda landet? Antagligen hade de en ganska behaglig tillvaro på stranden som de inte var så sugna att byta mot ytterligare en vända i "dalen norrut", speciellt inte då de nog insåg att Herren skulle föra dem över vatten. Att vara i en djup dal är, till skillnad från att vara uppslukad av havets vågor är, ganska behagligt och odramatiskt.

Jareds bror tog emot Herrens tuktan, omvände sig och bad. Han fick då klart för sig att de skulle bygga (åtta) båtar enligt Herrens anvisningar (Eth. 2:16). Förutom att båtarna var små och flöt lätt på vattnet, skulle de vara täta som en skål till både botten, sida, översida och dörr. För att lösa problemet med syre skulle en öppning göras högst upp och en i skrovet, "och när ni behöver luft skall ni öppna hålet och släppa in luft. Och om så sker att det kommer in vatten på er, se, då skall ni stänga öppningen så att ni inte omkommer i vattenflödet." (Eth. 2:20)

Hittills hade Herren tillhandahållit lösningar för alla de "brister" som Jareds bror identifierat i anvisningarna för båtbyggandet (det är ju en intressant sak, att Herren ger anvisningar, men inte med lösningar på alla behov eller svar på alla frågor. Vi får ta emot anvisningarna och tillämpa dem och, med den kunskap vi besitter, be om förtydliganden och ytterligare ljus och kunskap. Herren vill bevisligen inte ha marionetter, han vill ha tänkare). Ett problem kvarstod - ljus! "O Herre, vill du låta oss fara över detta stora vatten i mörker? Och Herren sa till Jareds bror: Vad vill du att jag skall göra så att ni kan ha ljus i era farkoster?" (Eth. 2:23) Herren utmanade Jareds bror. Från att ha fått lösningar på problem fick han nu hitta sin egen lösning. Men inte utan att Herren först hjälpte honom utesluta några av de sämsta lösningarna (fönster och eld). Jareds bror löste, med Herrens hjälp, problemet med ljus. Det kommer dock i Eth. 3, så det lämnar vi därhän för tillfället.

Herren informerade Jareds bror om vilken typ av seglats de hade framför sig (och det verkade inte bli fråga om någon lyxkryssning). Men, han var också tydlig med vem som var kapten på skeppet.
Ni skall vara som en val mitt i havet, ty berghöga vågor skall slå mot er. Men jag skall hämta er upp ur havets djup, ty vindarna har gått fram ur min mun, och även regnen och vattenflödena har jag sänt ut. Och se, jag förbereder er inför detta, ty ni kan inte fara över detta stora djup utan att jag förbereder er för havets vågor och de vindar som har utgått och de vattenflöden som skall komma. - Eth. 2:24-25
Herren ska hämta dem upp ur havets vatten, han skickar vindarna, regnen och vattenflödena. Och han förbereder dem inför detta. Herren tog ansvar för resan och ville, som det kan förstås, förebygga frågan: "Mästare! Bryr du dig inte om att vi går under?" (Mark. 4:38)

Denna del av resan till det utvalda landet är full av intressant symbolik.
 • båtarna (som var åtta till antalet)
 • båtarnas egenskaper (täta, lätta, öppningar för syre, dörr)
 • de var gjorda enligt Herrens anvisningar
 • vatten
 • det stora mörka vattnet
 • ljuset
 • lösningarna som inte funkade (fönster - ljus utifrån - och eld)
 • val mitt i havet
 • berghöga vågor
 • havets djup
 • vindar från Herrens mun, vattenflöden som han sänt ut
 • uppslukade i havets djup
Syftet med båtarna var att ta Jareds bror och de som var med honom till "ett utvalt land". För att hjälpa oss i vår resa mot vårt utvalda land, "den eviga sällheten", har Herren gett oss en del redskap och farkoster - vår själ (dvs. anden och kroppen tillsammans), familjer, gemenskap med andra troende, en församling, en stav. Men, med hänvisning till Almas ord till Helaman kan "båtarn" även symbolisera Kristi ord. Alma sa: 
Ty se, det är lika lätt att ge akt på Kristi ord, som skall visa dig raka vägen till evig sällhet, som det var för våra fäder att ge akt på denna kompass, som skulle visa dem raka vägen till det utlovade landet. - Alma 37:44
Båtarna kan symbolisera vad som helst, men det symbolen representerar i detta fall behöver ha vissa egenskaper - tät, lätta (Matt. 11:28-30: Matt. 14:22-33), fulla av liv (syre) osv. Kristi ord uppfyller kraven, och där ligger utmaningen på oss att ta dem till oss. Däremot behöver vi avsiktligt söka bli sådana människor (genuina, hela osv.) och bidra till att våra familjer kan hålla vatten och det stora mörka vattnet utanför oss och även gåsaktigt låta berghöga vågor rinna av. Täthet är speciellt viktigt vid de tillfällen vi är sänkta i havets djup.

Tillvaron i denna värld symboliseras av det stora mörka vattnet och vågorna. Vi kommer vara ansatta av vatten som hotar våra liv. Däremot, om vi inte försöker hålla oss på vattenytan så kommer vågorna inte vara något problem.

Vi ska avsluta detta med några tankar kring ljuset. När Jareds bror lyfte fram det faktum att de inte hade någon ljuskälla svarar Herren inledningsvis med att utesluta fönster (en permanent öppning skulle släppa in ljus utifrån och även inbjuda annat, t.ex. vatten) och eld (okontrollerbart ljus). En tät båt måste ha ett inre ljus som kan lysa oavsett omständigheter (uppslukad i havets djup eller ansatt av berghöga vågor). Källan till ljuset behöver vara något som står över denna världs stormar och förändringar. Jareds bror löser till slut ljusfrågan, men inte utan Herrens hjälp. Ljuset tillhandahålls dem på ett mirakulöst sätt som inga rationella resonemang eller vetenskapliga bevis kan förklara eller bortförklara. Det är ljus från en annan värld.

Så, "vad vill ni då att jag skall göra för er så att ni kan ha ljus när ni är uppslukade i havets djup?" (Eth. 2:25) Jareds bror visade vägen till ljuset. Mer om det i nästa inlägg.

No comments:

Post a Comment