Sunday, April 12, 2015

Under Josephs hand

Liberty Jail


Ett av de brev Joseph skrev till kyrkan under vintermånaderna han tillbringade i Liberty Jail har kanoniserats och återfinns, sedan 1876, i Läran och förbunden 121-123 (hela brevet återfinns här). I 121:45-6 samt 122:1-2 läser vi följande:
Joseph Smith, 1805-1844
Låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och till trons egna, och pryd ständigt dina tankar med dygd. Då skall din självtillit växa sig stark i Guds närhet, och läran om prästadömet skall falla över din själ som himlens dagg. Den Helige Anden skall vara din ständige ledsagare och din spira en oföränderlig rättfärdighetens och sanningens spira, och ditt herradöme skall vara ett evigt herradöme, och det skall utan tvångsmedel strömma till dig i evigheters evighet. Jordens ändar skall fråga efter ditt namn och dårarna skall göra dig till åtlöje och helvetet skall rasa mot dig, medan de i hjärtat rena och de visa och de ädla och de dygdiga ständigt skall söka råd och myndighet och välsignelser under din hand.
Kapitel- och versindelning var inte en del av originaldokumentet, varför jag vågar sätta ihop dem till ett. Som en följd av att Joseph haft ett inre fyllt med kärlek och tankar ständigt prydda med dygd har hans självtillit i Guds närhet vuxit sig stark och läran om prästadömet har fallit över hans själ som himlens dag och den Helige Anden har varit hans ständige ledsagare, han har erhållit en spira och ett evigt herradöme. Att vara välsignad av Gud på detta sätt är ingen garanti för människors godkännande.
Världen har alltid förväxlat falska profeter med sanna, och de som sändes av Gud trodde de [dvs. världen] var falska profeter. Därför dödade, stenade, straffade och fängslade de [dvs. världen] de sanna profeterna och dessa måste gömma sig i klipphålor och jordkulor och trots att de var de hedervärdaste av alla män på jorden, så förvisades de dock från deras umgänge såsom vagabonder, medan de hedrade, uppmuntrade och understödde bedragare, skrymtare, hycklare och avskum. (Profeten Joseph Smiths lärdomar [PJSL], s. 178; se engelska texten här, s. 206)

Joseph betraktade med största sannolikhet sig själv som en av dessa sanna profeter, särskilt som Moroni redan 1823 berättat för honom att hans "namn skulle hållas för gott och ont bland alla nationer, släkter och tungomål, eller att man skulle tala både gott och ont om det bland alla folk" (JS-H 1:33) och Herren drygt femton år senare sa att "dårarna skall göra dig till åtlöje och helvetet skall rasa mot dig." Men, till Josephs tröst, och till utmaning för oss sa Herren också att
de i hjärtat rena och de visa och de ädla och de dygdiga ständigt skall söka råd och myndighet och välsignelser under din hand. 
Är du ren i hjärtat? Vis? Ädel? Dygdig? Om ja, då söker du ständigt råd och myndighet och välsignelser från under Josephs hand. 

Josephs särställning som de sista dagarnas Profet


Noteras bör, att Herren specifikt uttalar att det är Josephs hand och inte den persons hand som vid varje givet tillfälle "sitter på Josephs stol" (jfr. med de skriftlärda och fariséerna som satt på Moses stol men som av väldigt få ansågs ha samma myndighet att agera i Guds namn eller tala för honom; Matt. 23). Josephs särställning som profet i de sista dagarna är tydlig, vilket också framgår av dessa ord från äldste Nelson:
Vi hedrar profeten Joseph Smith som den sista tidsutdelningens profet. Och vi hedrar varje man som efterträtt honom som president för kyrkan.
Joseph är Profeten, hans efterföljare är presidenter för kyrkan. Det äldste Nelson sa var nog inte avsett att tolkas så, men det verkar ligga i linje med hur Herren ser det. 
Sannerligen säger jag dig, att ve skall komma över jordens invånare om de inte hörsammar mina ord, ty härefter skall du bli ordinerad och gå ut och förkunna mina ord för människobarnen. Se, om de vägrar att tro mina ord, kommer de inte heller att tro dig, min tjänare Joseph, även om det vore möjligt för dig att visa dem allt detta som jag har anförtrott dig. […] Se, sannerligen säger jag dig: Jag har bevarat detta som jag har anförtrott dig, min tjänare Joseph, i en för mig vis avsikt, och den skall tillkännages för framtida släktled. Men detta släktled skall få mitt ord genom dig(LoF 5:5-10)
Och i detta ligger en ledtråd om hur jag anser att det vi har fått under Josephs hand ska värderas. Herren sa vidare:
Därför skall du, det vill säga kyrkan, ge akt på alla […] ord och befallningar som [Joseph - siare, översättare, profet, Jesu Kristi apostel, kyrkans äldste genom Gud Faderns vilja och er Herres Jesu Kristi nåd] skall ge dig så som han tar emot dem och vandrar i all helighet inför mig, ty hans ord skall ni ta emot som från min egen mun, med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta [dvs. tar emot Josephs ord som från Herrens egen mun] skall helvetets portar inte få överhand över er, ja, och Herren Gud skall skingra mörkrets makter framför er och låta himlarna skälva för er skull och sitt namns förhärligande[…] Ty se, jag skall välsigna alla dem som arbetar i min vingård med en mäktig välsignelse, och de skall tro på hans ord som är honom givna genom Hjälparen, som uppenbarar att Jesus blev korsfäst av syndiga människor för världens synder, ja, till syndernas förlåtelse för det botfärdiga hjärtat. (LoF 21:1, 4-6, 9)

Även om allt det Herrens tjänare talar genom den Helige Anden är helig skrift, Herrens vilja, Herrens sinne, Herrens ord, Herrens röst och Guds kraft till frälsning (LoF 68:4) och Herrens ord inte ska förgås utan skall alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma (LoF 1:38), så har Herren gått i god för just Josephs ord. I denna tidshushållning är det ingen annan av kyrkans presidenter som fått sin upphöjelse beseglad på sig, en tron förberedd åt sig i Faderns rike och av Herren bekräftats vara Abrahams avkomling (LoF 132:49; LoF 84:34).

Vad har vi fått genom Josephs hand?


Josef i Egypten profeterade om det Herren skulle åstadkomma genom Joseph på följande sätt. 
En utvald siare skall jag [Herren, Josefs fäders Gud] uppresa ur din livsfrukt, och han skall bli högt aktad bland din livsfrukt, och åt honom skall jag ge befallning om att han skall utföra ett verk åt din livsfrukt, hans bröder. Och han skall föra dem till kunskap om de förbund som jag har slutit med dina fäder, och han skall utföra vilket verk jag än befaller honom att utföra. Och jag skall göra honom stor i mina ögon ty han skall utföra mitt verk, och han skall vara stor [. Å]t honom skall jag ge förmåga att föra fram mitt ord till din livsfrukts avkomma, och inte endast till att föra fram mitt ord, säger Herren, utan till att övertyga dem om mitt ord som redan skall ha gått ut bland dem i de sista dagarna. […] Och från svaghet skall han göras stark den dag då mitt verk skall gå ut bland hela mitt folk, och det skall återställa dem som är av Israels hus i de sista dagarna. Och denne siare skall jag välsigna och de som söker förgöra honom skall bringas på skam, ty detta löfte ger jag dig ty jag skall komma ihåg dig från släktled till släktled. Och hans namn skall vara Josef och det skall vara efter hans fars namn. Och han skall vara dig lik, ty det Herren skall åstadkomma genom hans hand skall föra mitt folk till frälsning. (JSÖ Första moseboken 50:27-33; se också 2 Ne. 3)

I korthet förs vi, genom Herrens makt och det vi har fått genom Josephs hand, till frälsning. Det längre svaret återfinns i de skrivna ord Joseph lämnat efter sig. Dessa återfinns givetvis i våra skrifter (Mormons bok, Läran och förbunden, Den Kostbara Pärlan), men också på andra platser. Äldste Bruce R. McConkie sa följande:
The Wentworth letter […] is scripture, except that we have not presented it to the Church and bound ourselves to accept it and proclaim it to the world. There are many things of equal validity, truth, and literary excellence to those that have formally been placed in our scriptural accounts.
John Wentworth, 1815-1888
Så, förutom standardverken har vi många texter som är lika värdefulla som det kyrkan (dvs. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, inte att förväxla med Kyrkan, se LoF 10:67) officiellt erkänner som helig skrift. Äldste McConkie nämnde Wentworthbrevet (engelska, svenska). För egen del vill jag tillägga:
  • Profeten Joseph Smiths lärdomar [PJSL]
  • Föredrag över tron [eng. Lectures on faith], se länk till höger
  • Joseph Smiths översättning av Bibeln
Dessa kompletterande källor till Josephs och Herrens ord är nödvändiga att studera och lära ur om vi ska ha en möjlighet att förstå vad Joseph återställde. På denna blogg kommer jag ofta att återkomma till dessa skrifter.

Frågan


Den fråga jag ställer mig själv i mitt sökande är: Vad var det Joseph egentligen undervisade, vad är det skriften egentligen säger? Livet är för kort, och sanning är för viktig, för att vi ska framhärda i att tolka in våra fäders traditioner, kyrkkultur och politiskt korrekta uppfattningar i skriften i stället för att låta Gud undervisa oss genom sin Helige Anden. Därav behovet att betrakta sig som en dåre inför Honom.

Försätta i ursprungligt skick


När det talas om återställelse bör du bevara i sinnet att ordet återställa betyder "att försätta i ursprungligt skick". Eller, på engelska (restore) "to give back (someone or something that was lost or taken), to return (someone or something), to put or bring (something) back into existence or use, to return (something) to an earlier or original condition by repairing it, cleaning it, etc." Det som nu har återställts har alltså funnits förut. 
Predika mitt evangelium, ka
Evangeliets fullhet gavs ursprungligen till Adam och Eva. Det handlar inte om en återetablering av den kyrka som Jesus grundades för ca 2 000 år. Detta insåg jag med två månader kvar på mission - det är faktiskt återställelsen av evangeliet och inte av kyrkan. Den dagen predikade jag evangeliet och kände en kraft i det. 

Vad ska vi då ha kyrkan till? Det är en bra fråga som vi kommer att återkomma till.


Sunday, April 5, 2015

En "dåres" bekännelser

"Och för den som bultar skall [Jesus] öppna. Och de visa och de lärda och de som är rika, som är uppblåsta på grund av sin lärdom och sin visdom och sina rikedomar — ja, det är dem han föraktar. Och om de inte kastar av sig dessa ting och ser sig själva som dårar inför Gud och kommer ned i ödmjukhetens djup så öppnar han inte för dem." (2 Ne. 9:42)

"Den enda sanna visdomen är att veta att du inte något vet." - Sokrates

"Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag inte vet." - Albert Einstein

"Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat." - Rita Mae Brown

Att tro sig vara lärd, att tro sig ha svaren på alla de svåra frågorna, är begränsande. Med svar kommer du inte fortsätta söka, utan stagnera i en förrädisk självtillräcklighet som lätt övergår i självgodhet, som förr eller senare kan ta sig formen av själviskhet. Du är ju din egen lyckas smed och kommer här i livet skörda följderna av ditt eget handlande, få framgång alltefter din begåvning, och segra alltefter din styrka. Ödmjukheten är borta, och som Jakob säger, öppnas inte dörren för sådana.

Grundpremissen för denna blogg är att jag inte vet så mycket alls. Jag kommer utgå från att det jag tror mig veta kan vara rätt eller fel, korrekt eller inkorrekt, sant eller falskt. Inget är för heligt för att omvärderas. För om något är fel, inkorrekt eller falskt är det inte heligt och inte värt att hålla fast vid, eller att tro på.

Joseph Smith d.y. fick besök av Jesus på våren 1820. Hans fråga rörde vilken kyrkan han skulle sluta sig till. Svaret han fick var att de olika sekterna "nalkas mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. De läror de förkunnar är människobud, och de har ett sken av gudaktighet, men de förnekar dess kraft." (JSH 1:19)

En konstnärlig skildring - inte att misstas
för hur det såg ut i verkligheten.
Tre år senare fick Joseph änglabesök när Moroni kom till honom sent på kvällen och levererade ett budskap. Moroni presenterade sig, sa att Gud hade ett verk för Joseph att utföra och berättade om 
1) plåtarna som kom att "översättas" till Mormons bok, citerade 
2) en del av Malakis tredje kapitel, och även det fjärde eller sista kapitlet (med en liten ändring), 
3) Jesaja kap. 11 och sade att det snart skulle fullbordas, 
4) Apostlagärningarnas 3:22, 23 och sa att profeten var Kristus, men att dagen ännu inte kommit då de som inte ville höra hans röst skulle avskäras från folket, men att den snart skulle komma, 
5) Joel kap. 2:28-32 och sa att detta ännu inte uppfyllts, men att det snart skulle ske samt att icke-judarnas fullhet snart skulle infalla, 
6)många andra skriftställen och gav många förklaringar som inte kan nämnas här. Som avslutning sa Moroni att 
7) Joseph inte skulle visa plåtarna, eller några av de andra historiska föremålen, för någon.

Den återställelse som tillskrivs Joseph kan, enligt min mening, vi bara börja förstå om vi tar avstamp i det Moroni undervisade om. Moroni återvände till Joseph under natten och nästa morgon och upprepade sitt budskap vid tre tillfällen. Om det för Joseph var nödvändigt att förstå dessa punkter för att kunna utföra det verk Gud hade för honom, är det enligt min mening även så att vi måste komma till samma förståelse. I bloggen kommer jag söka efter den egentliga återställelsen, och göra det med Moronis budskap som ledstjärna.

Denna blogg är inte avsedd att vara ett diskussionsforum, om inte syftet med diskussionen är att komma till större insikt och förståelse. Då är diskussionen mer än välkommen. Bloggen är till för mig, och alla andra som är intresserade av det verk Gud utförde genom Joseph.

Välkommen!